Kontrast
Rozmiar czcionki
Mapa strony
Szukaj na stronie
Godło Polski z nazwą szkoły

Szkoła Podstawowa w Nowych Piekutach

Pomoc PP

INFORMACJE DOTYCZĄCE UDZIELANIA

POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

 1. 1. Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w punkcie przedszkolnym i szkole wynika w szczególności:
 2. z niepełnosprawności;
 3. z niedostosowania społecznego;
 4. z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
 5. z zaburzeń zachowania lub emocji;
 6. ze szczególnych uzdolnień;
 7. ze specyficznych trudności w uczeniu się;
 8. z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;
 9. z choroby przewlekłej;
 10. z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
 11. z niepowodzeń edukacyjnych;
 12. z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;
 13. z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.
 14. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu i szkole jest udzielana z inicjatywy:
 15. ucznia;
 16. rodziców ucznia;
 17. dyrektora szkoły;
 18. nauczyciela, wychowawcy grupy przedszkolnej lub specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem;
 19. pielęgniarki szkolnej;
 20. poradni psychologiczno-pedagogicznej;
 21. nauczyciela wspomagającego organizację procesu edukacyjnego;
 22. pracownika socjalnego;
 23. asystenta rodziny;
 24. kuratora sądowego;
 25. organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
 26. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:
 27. klas integracyjnych;
 28. zajęć rozwijających uzdolnienia dla uczniów szczególnie uzdolnionych;
 29. zajęć dydaktyczno-wyrównawczych organizowanych dla uczniów mających trudności w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego;
 30. zajęć specjalistycznych:
  • korekcyjno-kompensacyjnych i rewalidacyjnych organizowanych dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
  • logopedycznych, organizowanych dla uczniów z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowych,
 31. terapii pedagogicznej, organizowanych dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi mających problemy w funkcjonowaniu w przedszkolu lub szkole oraz z aktywnym i pełnym uczestnictwem w życiu przedszkola, szkoły;
 32. zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
 33. zindywidualizowanej ścieżki kształcenia;
 34. nauczania indywidualnego;
 35. gimnastyki korekcyjnej dla uczniów z wadami postawy i narządów ruchu;
 36. porad i konsultacji;
 37. warsztatów.

Wychowawca klasy jest koordynatorem wszelkich działań związanych z organizacją i świadczeniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej swoim wychowankom.

Planowaniem i koordynowaniem udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w punkcie przedszkolnym i szkole zajmuje się pedagog szkolny.

 

Każdemu uczniowi naszej szkoły, który wymaga wsparcia, i każdemu dziecku uczęszczającemu do przedszkola zapewniamy pomoc psychologiczno-pedagogiczną na miarę naszych możliwości.

 

 

powrót
 • Przejdź do Patron Szkoły
 • Przejdź do Wesoły promyk
 • Przejdź do Plan Lekcji
 • Przejdź do E-dziennik
 • Przejdź do MEN
 • Przejdź do OKE Łomża
 • Przejdź do Strona archiwalna
 • Przejdź do Kuratorium Oświaty Białystok
Informacja o plikach cookies: Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Hosting: pvi.pl